Risikobasert feiing og tilsyn

I tråd med forskrift om brannforebygging har Brann og redning Orkland (BRO) lagt om sine lovpålagte tjenester om boligtilsyn og feiing til å bli risikobasert.

Prioriterer boliger med høyere risiko for brann

Brann og redning Orkland sitt mål er å forebygge brann slik at tap av liv, helse og materielle verdier unngås.

Alle boliger i Orkland vil bli vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som legges til grunn.

Det betyr at vi utfører tilsyn og feier ved behov, ut i fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.

Dette vil generere en prioriteringsliste for hvor avdelingen skal gjennomføre tilsyn. Boliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og dette vil føre til at noen boliger får tilsyn ofte og noen sjeldnere.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsbolig

I sentral forskrift er det fastsatt at kommunen skal føre tilsyn og utføre feiing med fyringsanlegg i fritidsboliger i likhet med feiing og tilsyn med ordinære boliger, med virkning fra 1.1.2021.

Her finner du informasjon om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger:

Når kommer brannforebyggeren til min fritidsbolig?

Det er kartlagt ca. 5000 fritidsboliger i Orkland kommune. Alle fritidsboliger vil i 2021 få en feie- og tilsynshyppighet på hvert 4. år til å begynne med. Etter gjennomført 1. gangs besøk vil hyppigheten endre seg basert på de funn som ble avdekt under besøket.

Hyppigheten blir vurdert ut ifra en risikomodell, og er avhengig av type skorstein, ildsted, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget, fra besøk to ganger i året til besøk hvert 8. år.

Jeg har fått varsel om feiing og tilsyn på hytta, hva gjør jeg?

 • Eier vil bli varslet på SMS to uker før feiing og tilsyn skal gjennomføres.
 • I varslet vil det bli gitt en oppsatt tid for feiing og tilsyn.
 • Eier må bekrefte eller avkrefte om oppsatt tid passer. Følg instruksjonen i SMS-varselet.
 • Dersom SMS-varselet ikke blir besvart, blir ikke feiing og tilsyn gjennomført.
   
 • Før brannforebyggeren kommer, må eier påse at det er noen til stede når brannforebyggeren kommer. For å kunne utføre feiing, må det være tilrettelagt med tilfredsstillende adkomst opp til- og på taket. Dersom det ikke er godkjent adkomst for feiing, vil brannforebyggeren informere om godkjente løsninger og utsette feiing til godkjent løsning er på plass.
   
 • Ha dokumentasjoner og monterings anvisninger for ildsted og skorstein tilgjengelig om det finnes.
 • Finn frem slokkeutstyr, test røykvarsler og bytt batteri om nødvendig.

Hvordan kommer brannforebyggeren frem til hytta?

Brann og redning Orkland har anskaffet snøscooter og har tilgang til ATV for å ha tilstrekkelig mobilitet i utmark. Der det er behov for å benytte båt er vi avhengig av hjelp fra hytteeier eller rutebåt.

Vi lytter på dine råd og erfaringer på hvordan vi på best mulig måte kommer oss til din hytte.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg regnes som "oppsyns- og tilsynstjeneste " jf. motorferdselloven § 4 første ledd bokstav a og forskriften § 3 første ledd bokstav a jf. § 2 første ledd bokstav c. Dette innebærer at tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i forbindelse med feiing og tilsyn av fyringsanlegg har hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann § 3 første ledd bokstav b jf. § 2 første ledd bokstav c.

Kan jeg avtale besøk av brannforebygger før planlagt hyttetur?

Ja, det kan du. Har du lang reisevei og er på hytta bare korte perioder av året, kan du gjøre avtale om at brannforebyggeren kommer til deg når du selv har planlagt hyttetur.

Vi oppfordrer alle som ikke har anledning til å stille på to ukes varsel for feiing og tilsyn med fyringsanlegg til å gjøre avtaler på forhånd for smidig og praktisk gjennomføring.

Feiing og tilsyn vil normalt skje innenfor normal arbeidstid: Mandag - fredag mellom kl.: 08.00-14:00.

Informasjonsskriv til eiere av fritidsbolig i Orkland kommune
Vedlegg PDF-fil.

Hvordan beregnes feie- og tilsynsgebyret?

For feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger vil kommunestyret fastsette eget gebyr etter selvkostprisnippet. Eiere av fritidsboliger får feie- og tilsynsgebyr hvert år uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn for dette år.
 
Alle fritidsboliger vil i 2021 få ett feie- og tilsynsgebyr med en beregnet hyppighet på hvert 4. år til å begynne med. Etter gjennomført 1. gangs besøk vil hyppigheten endre seg basert på de funn som ble avdekt under besøket. Hyppigheten blir vurdert ut ifra en risikomodell, og er avhengig av type skorstein, ildsted, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget. Hyppigheten kan variere fra to ganger i året til hvert 8. år, alt ettersom hvilke funn som blir avdekt under besøket. Dersom fritidsboligen har flere skorsteiner eller ikke har fyringsanlegg i det hele tatt, ønsker feie- og tilsynsavdelingen tilbakemelding på dette, slik at vi får korrigert våre opplysninger om fritidsboligen, og evt. lagt til eller fjernet feie- og tilsynsgebyret.

Kontakt oss

Det er mange måter å komme i kontakt med oss på. I høyremenyen finner du kontaktinformasjon.

Faglige vurderinger

Brannforebyggeren på boligtilsyn ser på om ildsted, røykvarslere, slokkeutstyr og skorstein er i forskriftsmessig stand, i tillegg til å gi råd om riktig fyring.

Under tilsynet vil det bli gjort en vurdering på om boligens fyringsanlegg trenger feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet. Hvis det er unormale mengder sot i skorsteinen kan brannforebyggeren sette skorsteinen på tettere oppfølging en periode. Vurderingen om skorsteinen må feies eller ikke, gjøres basert på faglige vurderinger.

Hvor mye sot som legger seg i skorsteinen avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted og skorstein man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både for helårsboliger og fritidsboliger.

Forskrift om brannforebygging § 14 - Kartlegging av risikoen for brann

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen.
Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.

 

Kontroll etter brann og røykgasseksplosjon

I tillegg til feiing og tilsyn, utfører Brann og redning Orkland kontroll med fyringsanlegg etter brann eller røykgasseksplosjon, jf. forebyggende forskrift § 6 annet ledd. Det foretas en konkret vurdering av om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt. Formålet med tilsyn etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget er å avklare om fyringsanlegget fortsatt kan brukes eller om det må nedlegges fyringsforbud inntil feil og mangler er utbedret.

Eiers plikter

Ved feiing og tilsyn i bolig skal brannforebyggeren vurdere om eier har overholdt sine plikter etter forebyggende forskrift § 6. Den sier at eier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. I tillegg skal eier sørge for tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget.

Ved feiing og tilsyn i bolig vil brannforebyggeren også gi informasjon om brannsikkerhet og brannforebyggende tiltak.

Kommunens plikter til feiing og tilsyn i boliger

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd, bokstav h, plikter kommunen, dvs. brann- og redningstjenesten i denne sammenheng, å sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (heretter kalt feiing og tilsyn i bolig). Det er kommunestyret selv som fastsetter lokale forskrifter om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd.

Om feiing

En sotet skorstein trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp.

Etter at varsel om feiing er mottatt, må eier eller bruker sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Husk også å sørge for at ildstedet er skikkelig lukket. Feiing omfatter:

 • feiing av røykløp og kanaler (piper og skorsteiner)
 • feiing av røykrør og kanaler

Uttak av sot og anbringe dette til egnet sted (dette vil normalt settes igjen på eiers eiendom)

Varsling og forberedelse

1)  Varsel om feiing og tilsyn (SMS-varsel)

 1. Feie- og tilsynsvarselet sendes ut til boligeier(e) cirka en uke i forkant av besøket, i tillegg vil eier(e) få en påminnelse om feiing/tilsyn dagen før besøket. Varselet sendes elektronisk via SMS (tekstmelding) med informasjon om besøket og instruksjoner til huseier. Det er viktig at varselet leses og bekreftes av huseier, med enten tallet 1 eller 2.

2)  Forberedelse før feiing

 1. Gi beskjed til alle beboere om at brannforebyggeren kommer
 2. Vi må ha tilgang til å feie skorsteinen

Ved feiing fra tak

 1. Skal det være montert takstige iht. Norsk standard for slike produkter eller typegodkjent takstige som er forankret og montert iht. monteringsanvisningen. Ved torvtak eller tvil om annen løsning for sikker adkomst for feier, ta kontakt med feie- og tilsynstjenesten. (Såkalte «bøylestiger» som henger over mønet, forankret med kjetting o.l., er ikke lenger godkjent som sikker adkomst.)
 2. Takstigen skal rekke helt ned til takkant/raft og helt opp til skorsteinen.
 3. Takstigen skal ligge helt inntil siden av skorsteinen eller inntil gangbru som leder til skorsteinen.
 4. Er det flere skorsteiner skal det være gangbro mellom disse eller husstige og takstige opp til hver skorstein.
 5. Er skorsteinen over 120 cm, kan det kreves påmontert stigetrinn, feieplattform eller at skorsteinen utrustes med feieluke.
 6. Skorsteinshatter/regnbeskyttelse/mekaniske røykvifter skal være avtagbare for inspeksjon og feiing.

Ved feiing fra loft

Ved feiing gjennom innvendig feieluke må eieren sørge for adkomst til feieluka. Feieluke er en luke som brannforebyggeren kan feie fra f.eks. på kaldloft/loft. Eldre trehusbebyggelse i flere etasjer og våningshus kan ha slike løsninger fra gammelt av.

 1. Feiing skal ikke utføres fra gardintrapp, stol eller løse stiger.
 2. Takhøyden på loftet bør være minst 1,8 meter.
 3. Det skal være sikkert, stabilt og ryddig underlag (golv) fra loftsluken bort til skorstein.
 4. Det skal være lett tilgjengelig adkomst, ryddet og klargjort. Feieluka bør monteres fra 80 cm til 120 cm over gulv.
 5. Det bør være montert lys for å unngå snublefare og for å kunne utføre feiingen.
 6. Adkomst til loft må være vanlig trapp, loftsluke med fastmontert trapp eller løs stige med festeanordning til loftsgolv.
 7. Loftsluken skal ha en bredde på minst 50 cm, en lengde på minst 60 cm og en lysåpning på minst 1,5 meter.

3)  På selve dagen for feiing

 1. Steng alle luker, spjeld og ventiler tilknyttet fyringsanlegget.
 2. Ikke tenn opp på feiedagen.
 3. Har du åpen peis eller er usikker på om det er tett rundt røykrøret, kan det lønne seg å henge et vått klede foran peisen eller rundt røykrøret.
 4. Gi oss gjerne tilgang til å ta ut sotet etter feiingen. Er du ikke hjemme, bør du ta ut sotet selv.

4)  Etter gjennomført feiing

 1. Eier vil motta en tilbakemelding fra oss på SMS som forteller at vi har vært på besøk, og om det ble avdekket avvik på ditt fyringsanlegg eller avvik i forhold til brannsikkerheten.
 2. Ved funn av avvik, vil du som eier av boligen få informasjon om avviket, aktuelt lovverk og tidsfrist for tilbakemelding til feiertjenesten. Tilbakemeldingsfristen er satt til 30 dager.
 3. Tilbakemelding til feiertjenesten kan gjøres elektronisk via «Min Eiendom» (følg linken i SMS), e-post: postmottak@orkland.kommune.no eller per brev: Postboks 83, 7301 Orkanger

Min Eiendom (innlogging)

Orkland kommune har begynt med SMS varsling til våre innbyggere både i boliger og ferie/fritid. Her finner du din informasjon om din eiendom og informasjon fra grunnboka.
Ved varsel om feiing eller tilsyn, tilsynsrapporter eller oppfølging av avvik vil du som eier av bolig eller ferie/fritidseiendom få en SMS.

Om tilsyn

Brannforebyggeren fører også tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov. Det er brannforebyggeren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier. Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår.  Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din.

Tilsyn omfatter:

 • Kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
 • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.
 • Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
 • Informasjon om generell brannsikkerhet.
 • Eier av anlegget skal få skriftlig tilbakemelding ved avvik.

Min Eiendom (innlogging)

Orkland kommune har begynt med SMS varsling til våre innbyggere både i boliger og ferie/fritid. Her finner du din informasjon om din eiendom og informasjon fra grunnboka.
Ved varsel om feiing eller tilsyn, tilsynsrapporter eller oppfølging av avvik vil du som eier av bolig eller ferie/fritidseiendom få en SMS.

Nedgravde oljetanker

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Regelverk

Forurensningsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensingen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse.

I kapittel 1 i Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften) er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker som er større enn 3200 liter.

Tilsynsmyndighet

I Orkland kommune er Feiertjenesten og avdeling Plan og forvaltning delegert tilsynsmyndighet for nedgravde oljetanker.

Utskifting av gammel tank

Utskifting av gammel tank, med tilsvarende ny, vurderes som vedlikehold og vil derfor ikke omfattes av søknadsplikten.

Meldeplikt for oljetanker

Dersom din oljetank ikke er registrert hos kommunen, ta kontakt med plan og forvaltning eller feiertjenesten for registrering. Jf. Forurensningsforskriften § 1-9 er det meldeplikt for oljetanker, samt forskrift om brannforebygging § 6.

Ny innstallering krever søknad og byggetillatelse

Nyinstallering av nedgravd oljetank krever fullstendig søknad om byggetillatelse. Søknad om byggetillatelse sendes til plan og forvaltning i Orkland kommune.

Kontrollere eller skifte gamle oljetanker

Nedgravde oljetanker skal kontrolleres og skiftes ut eller repareres før oljelekkasje oppstår. En tank kan re-kondisjoneres til god stand dersom skadene ikke er for omfattende.

Enkelte ståltanker fra 60-70 tallet er i generell dårlig forfatning og bør skiftes ut. For andre tanker som er eldre enn 30 år anbefaler vi en tilstandskontroll. Dersom oljeforbruket er unormalt stort, kan du ha en lekkasje. Utskifting av oljetank er kostbart, men opprydding av oljesøl kan bli betydelig dyrere.

Tanker som er større enn 3200 liter vil få pålegg om tilstandskontroll fra kommunen etter gitte intervaller. Intervallene bestemmes av tankens materiale (se avsnitt om regelverk)

Tanker som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke skjer.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.

For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Send melding om at tanken er tatt ut av bruk til avdeling plan og forvaltning eller feiertjenesten.

Ved lekkasjer

Akutt forurensing ved oljelekkasje skal meldes Orkland brann- og redningsvesen på tlf. 110. De vil rykke ut for å fjerne synlig oljesøl, og sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.

Oljetankens eier er ansvarlig for opprydding i forurenset grunn.

Ved skader og lekkasje anbefaler vi å ta snarlig kontakt med ditt forsikringsselskap og skadebegrensningsfirma.

Utette tankanlegg må tømmes og skiftes ut. Du kan kontakte Børstad Transport AS, Veglo Miljøservice AS, eller andre firma som er godkjente for dette.

Tilleggsoppgaver

Tilleggsoppgaver som nevnt under er ikke en lovpålagt oppgave for feie- og tilsynstjenesten, men tilbys til innbyggerne mot et ekstra vederlag.

 • Feiing av ildsted
 • Feiing av større fyringsanlegg (fyrkjel, flisfyr, halmfyringsanlegg)
 • Røykprøve
 • Kamerakontroll
 • Trykktesting

Tittelen feier er historie, nå er tittelen brannforebygger

Nå har feieren fått ny yrkestittel. Tittelen feier er godt over 300 år gammel, med lange og stolte tradisjoner.

I takt med samfunnsutviklingen har feiing blitt en mindre oppgave for feieren. Brannforebyggende tilsyn og holdningsskapende arbeid, gjennom veilednings- og informasjonsarbeid har fått større fokus.

Kunnskapsdepartementet har endret yrkestittelen feier til brannforebygger.

Nye varslingsrutiner ved feiing og tilsyn

Brannforebyggeren har nå nye løsninger for hvordan vi skal planlegge og gjennomføre feie- og tilsynsrundene våre i Orkland kommune. Vi har nå et nytt verktøy som skal hjelpe oss til å bruke tiden mere effektivt på tilsyn og feiing. Planlegging av disse tiltakene krever mye tid og ressurser, og vi er nå avhengig av innbyggernes hjelp til å få dette i sving så fort som mulig. Brannforebyggeren er helt avhengig av en form tilbakemelding/bekreftelse for å kunne gjennomføre feiing og tilsyn.

Det du som huseier skal være forberedt på, er at vi fra nå av kommer til å kontakte deg via en tekstmelding/SMS for å varsle om at vi planlegger feiing og tilsyn, og ikke brev i postkassen som tidligere. Som beskrevet i tekstmeldingen/SMS`en kan huseier svare direkte på meldingen for å gi tilbakemelding på om besøket passer eller ikke. Dette er den enkleste og raskeste måten å gi tilbakemelding på.

Denne tekstmeldingen vil i tillegg inneholde en nettadresse «Min Eiendom» hvor du også kan finne all din eiendomsinformasjon, feie- og tilsynsdatoer, gi beskjed til feieren om at du har fulgt opp avvik/anmerkninger, etc.

Denne linken kan du enkelt åpne på din Smartphone eller du kan kopiere eller skrive URL’en inn på din PC hvis du ønsker det.

Er du usikker på dette eller trenger hjelp, kan du fortsatt kontakte feieren direkte slik det er beskrevet i SMS`en.

Vi minner om at det fortsatt vil være mulig å kontakte oss som før, men vi setter stor pris på responsen fra SMS.

Beskrivelse steg for steg

 1. Du vil få en SMS fra et tilsynelatende merkelig telefonnummer og i starten av meldingen står det «Melding fra Brannvesenet».
   
 2. Åpne SMS-en, les fremgangsmåten.

  Alternativ 1:
  Svar med tallet  1  for tidspunkt passer.
  Svar med tallet  2  om tidspunktet ikke passer og du kontakter feieren for senere avtale. Telefonnummeret til feieren står i SMS-varselet.

  Alternativ 2:
  Ved hjelp av linken i SMS`en logger du deg på «Min Eiendom» via DIFI, og her kan du bekrefte tidspunktet Feieren har foreslått for tilsyn eller feiing. Når du har bekreftet, så vil Feieren motta beskjed automatisk og vil kunne utføre feiing/tilsyn ut ifra det som blir besvart.
   
 3. Etter at feiingen eller tilsynet er gjennomført vil du få en ny melding med status og link til «Min Eiendom» hvor du kan lese utfyllende informasjon, følge opp eventuelle avvik eller anmerkninger, etc.

Ofte stilte spørsmål

Brannforebyggerens oppgaver

Lurer du på hva brannforebyggeren egentlig gjør, og hva du bør spørre om ved feiing eller tilsyn i din bolig?

Her gir Marius Wærdahl, leder av Feie- og tilsynstjenesten, svar på alt du måtte lure på om feiing og tilsyn:

Hvor ofte skal jeg ha besøk av brannforebyggeren?

- Alle som har ildsted/skorstein skal motta feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra kommunen. Hvor ofte dette gjennomføres bestemmes av brannforebyggeren etter faste kriterier og risikovurdering.

Hva gjør brannforebyggeren?

- Brannforebyggeren utfører tilsyn og feiing av fyringsanlegg. Hovedfokuset til brannforebyggeren er å forebygge brann, gjennom informasjon og motivasjon til huseiere og beboere. Under tilsynet vil brannforebyggeren bevisstgjøre huseier på sitt ansvar for brannsikkerhet og veilede/gi råd om forbedringer. Brannforebyggeren vurderer kvaliteten og bruken av fyringsanlegget, samt beboerens vaner og rutiner for å ha det brannsikkert i hjemmet.

Hva innebærer feiing?

- Feiing av røykkanal (skorstein), røykrør og uttak av sot etter behov. Behovet fastsettes av brannforebyggeren.

Feiing av røykrør og fjerning av sot er en del av den lovbestemte feiingen og kan bare unnlates etter avtale med eier eller bruker. Videre skal brannforebyggeren under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet skal brannforebyggeren gi en skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier – med frist for når retting blir gjennomført.

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?

- Tilsynet omfatter informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din. Blant annet informasjon om riktige og gode fyringsvaner, hvordan man skal opptre i en brannsituasjon og informasjon om generell brannsikkerhet.  I tillegg utføres det en kontroll av at fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. Ved avvik skal eieren av anlegget få skriftlig tilbakemelding.

Hva bør jeg spørre brannforebyggeren om?

– Du bør spørre om rutiner og vedlikehold av fyringsanlegget og brannsikkerhet i hjemmet/bygget. I tillegg bør du fortelle hvordan du fyrer. Hvis du skal pusse opp, spør om du lurer på noe i forbindelse med endringene du gjør på/i huset.

Hvilke forholdsregler mener brannforebyggeren at jeg bør ta når jeg skal kjøpe nytt ildsted?

- Det er viktig å tenke på at man egentlig har et «bål midt i stua» når man har et ildsted. Derfor stilles det strenge krav til ildstedet og til installasjonen av det. Av hensyn til miljøet og forurensningen vedfyring gir stilles det også krav til partikkelutslipp på vedfyrte ildsteder. Vi anbefaler at man får en sertifisert montør til å montere ildstedet, da vet man at monteringsanvisningen blir fulgt, og at det er riktig montert. Husk også at det er meldeplikt til kommunen.

Hva er et feiegebyr?

– Feiegebyret varierer fra kommune til kommune og er basert på selvkostprinsippet. Det er kommunestyret som fastsetter størrelsen på gebyret.

Hvordan kontakter jeg brannforebyggeren?

Se kontaktinformasjon til høyre på denne siden. Bruker du mobiltelefon vises kontaktinformasjonen nederst.

Utfasing av fossil oljefyring

Fra 1.1.2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje, og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslipp. Kommunen er myndighet for å sikre at forbudet overholdes, blant annet gjennom tilsyn med at byggeiere ikke fyrer med olje ulovlig.

Forskrifter:

Hva er kommunens myndighet og plikt i oljefyringsforbudet?

Forskriften gir oversikt over hvem som har ansvar for hva når det gjelder forbud mot oljefyring. Kort oppsummert er ansvaret slik:

 • Eier og bruker av fyringsanlegget har ansvar for at forbudet overholdes
 • Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) veileder om forbudet
 • NVE fører tilsyn med forsyningssikkerhet
 • Kommunen:
  • Fører tilsyn med at forbudet overholdes § 9
  • Kan innhente kundelister fra oljeselskaper (som omsetter mineralolje) § 10
  • Kan gebyrfinansiere tilsynet (selvkost) § 11
  • Mottar søknader om unntak av særlige grunner § 12
 • Fylkesmannen er klageinstans for vedtak gjort av kommunen

Nyttige lenker:

Skjema:

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og redningstjenesten skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Det er ditt ansvar som bygningseier å sikre adkomst til og på taket.

Hvis du har installert et nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer med fyringsanlegget, skal du melde fra til kommunen.

Målgruppe

Eiere av bygninger, konstruksjoner og anlegg med fyringsanlegg.

Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er brannforebyggeren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 17.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Fritidsboliger innlemmes også inn under denne ordningen f.o.m. 2021. Du får vanligvis varsel om feiing og/eller tilsyn via SMS en uke før selve besøket. Du vil også få en påminnelse dagen før vi kommer på besøk hos deg. Følg instruksjonen i SMS-varselet og bekreft med tallet 1 eller 2. Logg gjerne inn på «Min Eiendom» for mer informasjon ang. forberedelse og selve besøket. Hvis det ikke er klargjort for feiing/tilsyn, vil ikke tjenesten bli utført. Om foreslått tidspunkt i SMS-varselet ikke passet og ikke ringer for ny avtale, må du regne med å vente til neste runde. Ved etterbestilling utenfor ordinær rute kan du risikere ett ekstragebyr. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Saksbehandling

Brannforebyggeren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller adkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal brannforebyggeren gi deg en rapport med de påpekte avvik eller anmerkinger som ble funnet under besøket. I rapporten vil de stå en frist for tilbakemelding til feie- og tilsynstjenesten. Normalt er denne fristen satt til 30 dager. Frist for utbedring av avvik og anmerkinger er normalt satt til seks måneder. Feie- og tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg dersom tilbakemelding og oppfølging av påpekte avvik ikke blir fulgt opp.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feie- og tilsynstjenesten utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Kontakt brannforebyggeren

Kontortid

Hverdager kl. 07:30 - 14:30

Benytt gjerne e-post: marius.wardahl@orkland.kommune.no  for henvendelser til feie- og tilsynstjenesten.

Avdelingsleder kan nås på telefon 458 62 881, men utfører en del befaringer og annet arbeid utenom kontoret og er ikke alltid tilgjengelig på telefon.

Orkland kommunes sentralbord på telefon 72 46 73 00 vil formidle henvendelser / beskjed om å ta kontakt. Vi vil da ringe deg så snart vi er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon til den enkelte brannforebyggeren er oppgitt på varsel om feiing og tilsyn.

Feiing og tilsyn

Feiing eller tilsyn med fyringsanlegg vil normalt foregå mellom kl. 08:30 og kl. 14:00

Avtale om klokkeslett

Det er mulig å avtale et nærmere klokkeslett for feiing eller tilsyn. Slike avtaler bør fortrinnsvis gjøres direkte med feieren som har oppdraget. Telefon nr. går fram av varsel om feiing / tilsyn. Brannforebyggeren kan også ringe deg i forkant av besøket, slik at du kan komme hjem og møte brannforebyggeren.

Bestilling av oppdrag

Det er mulig å gjøre avtale om feiing og tilsyn utenom planlagt (varslet) rute. Dette gjelder også for avtale om andre tjenester enn feiing og tilsyn. Arbeid som bestilles utenom planlagt rute, vil normalt bli utført nærmeste ledige fredag.