Våren og varmen er kommet til Midt-Norge i kombinasjon med meldinger om vind og nedbør. Dette gjør at faren for flom i elver og bekker øker. Kommunen gjør nødvendige forberedelser, men i en slik situasjon har vi alle et ansvar.

Onsdag 20. mai ble det lagt ut en oppdatert vårflomanalyse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Overvåkes løpende

Orkland kommune var i forrige uke med på møtet som NVE og Fylkesmannens beredskapsavdeling arrangerte for kommunene hvor analysen ble presentert. Til stede på møtet var også Politiet, Statens vegvesen, Sivilforsvaret og Heimevernet. Møtet ble fulgt opp med internt koordineringsmøte for berørte enheter i Orkland kommune. 

Situasjonen overvåkes løpende og nødvendige forberedelser er igangsatt. Kommunen følger de råd som kommer fra NVE. Det er god oversikt over risikosonene i kommunen.

Ny vårflomanalyse 28. mai

Neste vårflomanalysen på varsom.no (tjeneste levert av NVE i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt) kommer torsdag 28. mai. 

Den kan komme tidligere om det forventes vesentlige endringer.

Fare for flom i flere vassdrag i Trøndelag

I Trøndelag er det i flere vassdrag som har opp mot 90% sannsynlighet for stor flom. Faren er noe redusert i regulerte vassdrag hvor magasinene kan ta opp smeltevann. 

Dette gjelder for eksempel Orklavassdraget. Kommunen er også obs på utfordringene i sidevassdrag.

Hva kan du gjøre?

Forebyggende tiltak ved flomfare er svært viktig. Et viktig tiltak ved fare for flom er å åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer forut for vårflommen, slik at vannet får fri passasje. Dette gjelder spesielt de som har eiendom i risikosonene.

Et annet viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette gjelder blant annet kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall. 

Dette er det bare å starte med – det er ingen grunn til å vente. Ellers er liv og helse alltid det viktigste, så hold forsvarlig avstand til flomstore elver og bekker. 

Mer informasjon om situasjonen og tips til forberedelser finner du her:
www.varsom.no