I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Eldalen hyttefelt i Resdalen, ut på høring og offentlig ettersyn etter ny behandling i hovedutvalg forvaltning 15.9.2021. sak 144/21.

Planområdet har en utstrekning på ca 1370 dekar, og omfatter vinterparkering på gnr. 532/1 ved Trongbekken, mens hytter og adkomstveger ligger på 541/3, 541/1, 534/1 og 537/1. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for sommerveier til eksisterende- og planlagte hytter i området. Planforslaget omfatter også 7 nye hyttetomter på gnr. 541/1.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Orkland kommune innen 17.11.2021.

Plankart med beskrivelse, bestemmelser og tilhørende vedlegg finner du i kommunens planregister: