Digitalisering har vært et satsingsområde for Orkland. De siste månedene har en gruppe fra DigiTrøndelag gått etter Orkland kommune i sømmene når det gjelder arbeidet med digitalisering. Dette er et nasjonalt pionerprosjekt. Det har i prosjektet vært et spesielt fokus på politikernes rolle knyttet til digitalisering.

Gruppebilde - fra venstre: Eirin Folde, Vidar Mortensen, Kari Imsgard og Renate Nilsen og Mette Uthus Dragsten
Gruppebilde av gjengen fra DigiTrøndelag som har gjennomført prosjektet - fra venstre: Eirin Folde, Vidar Mortensen, Kari Imsgard og Renate Nilsen og Mette Uthus Dragsten.

«Det er et økende behov for kompetanse og begrepsforståelse når det gjelder digitalisering og digital transformasjon.» Sitat fra folkevalgt i undersøkelsen.

DigiTrøndelag, som er et samarbeid mellom kommunene i Trøndelag, Kommunesektorens organisasjon (KS) og fylkeskommunen, skal sørge for bedre samarbeid mellom kommunene i fylket vårt og koordinere iverksetting av de mange nasjonale digitale fellesprosjektene. Målet er å skape bedre og mer effektive tjenester til innbyggere og næringsliv i Trøndelag.

Hva er digitalisering og digital transformasjon?

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å effektivisere og forenkle arbeidsprosesser. Gode eksempler er for eksempel bruken av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren, som digitale medisindispensere, trygghetsalarmer og digitalt tilsyn. Dette gjør arbeidet mer effektivt og gir bedre kvalitet, samtidig som de «varme hendene» får bedre tid til de gode og viktige menneskemøtene.

Digital transformasjon er når teknologien endrer forutsetningene for hvordan vi jobber og organiserer oss. Det betyr at vi ikke bare bruker teknologi for å forbedre og effektivisere, men at det gir muligheter for å gjøre tjenester på en helt annen måte. Et enkelt eksempel er Netflix som er en strømmetjeneste som mange av oss abonnerer på. Netflix begynte i 1997 som et utlånsfirma av DVD-er per post, og er nå en internasjonale strømmegigant. Den teknologiske utviklingen gjorde at forretningsmodellen og tjenestene de tilbydde endret seg dramatisk.

Digitalisering er en uunngåelig forutsetning for all fremtidig tjenesteutvikling og fremtidens kommuner. I videoen under kan du se en kortfattet presentasjon av rapporten og metodikken.

«Det er et økende behov for kompetanse og begrepsforståelse når det gjelder digitalisering og digital transformasjon.» Sitat fra folkevalgt i undersøkelsen.

Forside rapport digital ståstedskartlegging av Orkland kommune
Rapporten er nybrottsarbeid for digitalisering og norske kommuner.

«Skal man utvikle kommunale tjenester er vi helt nødt (sagt om digital transformasjon). Vi ser at dette er et verktøy i det videre arbeidet. Vi er bevisste på å følge opp planer vi har vedtatt.» Sitat fra folkevalgt i undersøkelsen.

Framtidsbilde for Orkland

Metoden som gruppa fra DigiTrøndelag har brukt i sitt arbeid er inspirert av skolevurderingsmetodikken i regi av Utdanningsdirektoratet.

Gruppa fra DigiTrøndelag laget et framtidsbilde som beskriver en ideell situasjon for Orkland kommune når det gjelder digitalisering. Så kartla gruppa fra DigiTrøndelag den reelle situasjonen. Dette ble gjort ved at de gikk gjennom all relevant dokumentasjon, gjennomførte flere spørreundersøkelser, intervjuer med relevante grupper og observasjoner. Resultatet er en rapport som peker på kommunens sterke sider og hvilke områder som kan bli bedre. I tillegg kommer gruppa med forslag til hvordan kommunen kan komme nærmere den ideelle situasjonen.

Rapportens hovedfokus har vært hvordan vi kan bedre lykkes med at strategiske beslutninger om teknologi, digitalisering og endringene i tjenestene dette fører til ligger hos de folkevalgte. Dette er et utfordrende fagområde politisk, da det krever forståelse av komplekse begreper, hvordan digitalisering kan bidra til tjenesteutvikling og hva teknologiutviklingen vil bety for fremtidens kommuner.

Rapporten vil bli fulgt opp

Rapporten vil bli behandlet politisk av hovedutvalgene, og blir et viktig bidrag til å styrke Orkland kommunens satsing på digitalisering. Kommunestyret vedtok i juni 2021 temaplan digitalisering som har som mål at digitale løsninger skal gi bedre kommunale tjenester og en enklere hverdag for orklendingene.

Mer informasjon

Du kan lese rapporten i sin helhet her:

Egen temaplan for digitalisering i Orkland kommune

Orkland kommune vedtok 23. juni 2021 en egen temaplan for digitalisering som er førende for det strategiske arbeidet:

Logo DigiTrøndelag
DigiTrøndelag er navet for samarbeid for digitalisering i trønderske kommuner.

«Kommunens visjon er ikke bare ord i en plan, det er også vårt reelle inntrykk fra møtet med kommunen. Vi har observert at det er en god tillit mellom de folkevalgte og administrasjonen, og de folkevalgte.» Sitat fra DigiTrøndelag i rapporten.

Samarbeidet i DigiTrøndelag reguleres av en samarbeidsavtale mellom de deltakende kommunene, og styres av et programstyre satt sammen av representanter fra deltakerkommunene, fylkeskommunen og KS i Trøndelag.

Programsekretariatet er lagt til Trondheim kommune, som også stiller med programleder for samarbeidet. DigiTrøndelag skal konkret bidra med implementering av nasjonale, og eventuelt regionale, løsninger, kompetansebygging og felles informasjonsutveksling. Du kan lese mer om organisasjonen og arbeidet her:

Mer informasjon vedrørende rapporten til DigiTrøndelag: