Alle skolene i Orkland kommune er med i et prosjekt som omhandler digital kompetanse i grunnskolen. Prosjektet heter Digital didaktikk og inkludering (DDI), og er utarbeidet av Statped (Statlig pedagogisk støttesystem). Både læreplanen (LK20) og den nasjonale digitaliseringsstrategien for grunnopplæringa vektlegger digitale ferdigheter, med mål om både bedre digitale ferdigheter og økt læring i fag.

«Teknologi gir nye muligheter til å dele, lære, samhandle og kommunisere. For å lykkes med inkluderende bruk av teknologi i opplæringssammenheng, trengs det kunnskap om de teknologiske mulighetene som finnes og hvordan de best kan brukes. Slik kunnskap vil Statped gi gjennom en ny systemtjeneste».

God kompetanse på, og godt arbeid med, digitale hjelpemidler er viktig for å kunne oppfylle formålet om å ruste elevene for fremtiden. Bruk av digitale hjelpemidler kan gi større rom for tilpasninger og engasjement hos elevene, samt tilrettelegge for økt grad av inkludering. Det gir muligheter for mer relevant undervisning (oppdatert kunnskap), samt for økt samhandling og muligheter for produksjon (tekst, lyd, bilde, koding, film). Dette betyr ikke at hele skoledagen skal være digital, men at skolen må ha nok kompetanse til å utnytte de muligheter den digitale utviklingen gir for god læring og inkludering.

For innsikt i hvordan en tenker at digitale klasserom kan fungere, se gjerne denne filmen