– Det betyr svært mye for Orkland å få vedtatt en felles arealplan, sier kommunalsjef for samfunn, Lavrans Skuterud. Den vil vise hvor og hvordan vi ønsker at hele kommunen skal utvikle seg de kommende årene. Onsdag 11. mai ble kommunedirektørens forslag presentert for politikerne.

Før jul skal Orkland kommunes arealplan endelig vedtas. Det blir den første felles arealplanen siden etableringen av vår nye kommune i 2020. Til nå har næringslivet, innbyggerne og kommuneadministrasjonen forholdt seg til fire ulike arealplaner med ulike bestemmelser fra de tidligere kommunene. Skuterud presiserer at arealplanen er viktig fordi den viser hvor vi vil ha ulike aktiviteter i framtida. Sammen med kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt høsten 2020, viser arealplanen blant annet noen av grepene kommunen tar for å bli mer bærekraftig.

Omfattende innspillfase

Forut for planforslaget, som ble presentert for politikerne onsdag 11. mai, ligger det mye arbeid. Det er blant annet gjennomført en omfattende innspillfase der både grunneiere, næringsliv og andre interessenter har kommet med sine ønsker. Planforslaget inneholder nå blant annet kommunedirektørens svar til alle innspillene som har kommet i denne fasen.

– Det innebærer eksempelvis hvor vi vil ha boligfelt, og hvor vi vil ha virksomheter av forskjellige slag. For mange grunneiere er det selvsagt viktig å vite hvordan de kan utvikle eiendommene sine, sier Skuterud, som presiserer at en del grunneiere også vil bli påvirket av kommunens ønsker og behov selv om de ikke kom med innspill.

Veien videre

Kommunedirektøren har nå utarbeidet sitt forslag. Nå er det politikerne, innbyggerne og andre interessenters tur i en omfattende prosess før planen skal endelig vedtas før jul. Først skal hovedutvalg forvaltning behandle planen i møte 18. mai. Så skal kommunestyret ta stilling til den 25. mai, før den sendes ut på høring i minimum 6 uker.

– Deretter blir høringene vurdert og legges fram for kommunestyret for endelig behandling, sier Skuterud.

Du kan lese kommunedirektørens forslag til arealplan her

Folkemøter?

I høringsfasen blir det mulighet for alle til å komme med sine meninger. I kommunestyremøtet 25. mai vil det blitt tatt stilling til hvordan man skal sikre seg innbyggernes synspunkter.

– Det er kommunestyret som bestemmer hvordan planforslaget skal presenteres for innbyggerne, utover at det legges ut på høring. For eksempel kan det være aktuelt med folkemøter. Det er selvsagt også mulig å kontakte politiske partier og kommunestyremedlemmer direkte, sier Lavrans Skuterud.

Kommunalsjefen regner med at den store interessen planarbeidet har generert i innspillfasen også vil gjøre seg gjeldende i høringsfasen.