Vedtatt av kommunestyret 20.11.2019

1. Bestemmelse om utøvelse av delegert myndighet

1.1 Generell forutsetning

All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor årsbudsjettets rammer og forutsetninger.

1.2 Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker

Et overordnet organ kan kreve å få seg forelagt en sak som et underordnet organ har til behandling i henhold til delegert fullmakt.

1.3 Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilte tilfelle

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelse i spesielle saker.

1.4 Omgjøringsrett

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak i samsvar med forvaltningslovens § 35.

1.5 Mindretallsanke

I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet, kan 2 medlemmer, ordføreren eller kommunens kommunedirektør innen møtets slutt forlange saken fremlagt for overordnet organ. I årsbudsjettsaker har kommunens kommunedirektør også rett til å bringe vedtaket inn for overordnet utvalg innen tre dager etter det møtet der vedtaket er gjort

1.6 Uklar myndighet

Uklarhet om et utvalg har delegert avgjørelsesmyndighet i en sak, avgjøres av utvalget selv ved vanlig flertall.

Et vedtak om å bruke delegert myndighet i slike tilfeller kan ankes etter reglene i punkt 1.5 om mindretallsanke.

1.7 Klage og klagebehandling

Vedtak fattet etter delegert myndighet kan påklages på vanlig måte etter forvaltningslovens regler.

Klage på vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegert myndighet skal som hovedregel behandles av det politiske organ som har delegert myndigheten.

Delegeringsreglement for Orkland kommune vedtatt av kommunestyret 20.11.2019

Ved klagebehandling skal klagen behandles i samme fora som beslutningen er tatt eller på høyere nivå.

Klageorgan etter forvaltningsloven § 28 andre ledd kommunestyret eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette. I Orkland kommune er det besluttet at formannskapet skal fungere som klagenemnd.

1.8 Lovlighetskontroll

Alle kommunale avgjørelser truffet av folkevalgte organ eller den kommunale administrasjon kan klages inn for departementet til kontroll av avgjørelsenes lovlighet, jf. kommunelovens § 27-1.

Retten utøves av minst 3 medlemmer av kommunestyret. Fristen er tre uker fra avgjørelsen ble truffet, jf. forskrift om tidsfrist for lovlighetskontroll.

Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet eller fylkesmannen som normalt har fått delegert denne myndigheten.

Avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed er ikke gjenstand for lovlighetskontroll. Spørsmål om det foreligger brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om offentlige anskaffelser kan heller ikke gjøres til gjenstand for lovlighetskontroll.

1.9 Myndighet i økonomi/budsjettsaker

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta årsbudsjett med handlingsplan. Vedtak om årsbudsjett er bindende på rammenivå, det kreves derfor at kommunestyret fatter vedtak ved endringer i årsbudsjettet som påvirker den budsjetterte rammen.

Beskrivelse av behandlingsprosessen for årsbudsjett fremgår av Økonomireglement for Orkland kommune. Av økonomireglementet fremgår også hvilken myndighet og roller øvrige politiske organer og kommunedirektøren har i tilknytning til økonomi/budsjettsaker.

1.10 Delegering til kommunedirektøren

Når kommunedirektøren får delegert avgjørelsesmyndighet fra et utvalg skal denne myndigheten utøves ved skriftlige vedtak som skal rapporteres til det politiske utvalget som har delegert myndigheten. I hvilken form denne rapporteringen skal skje, bestemmes av det politiske utvalget

Politisk organisering
Politisk organisering

I tillegg til Formannskap og de faste hovedutvalg er det opprette Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalg) etter kommunelovens § 5-11 samt Eldreråd, Ungdomsråd og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse etter kommuneloven § 5-12.

2. Delegering fra kommunestyret

2.1 Delegering til formannskapet

2.1.1 Generell delegering

I medhold av kommunelovens § 5-6 delegerer kommunestyret myndighet til formannskapet til å treffe avgjørelser i alle saker som det er adgang til å delegere i henhold til kommunelov og særlov.

2.1.2 Spesiell delegering til formannskapet

Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak etter kommunelovens § 11-8. Formannskapet har da myndighet til å treffe vedtak som skulle vært avgjort i et annet organ, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.

2.1.3 Innstillende myndighet

Formannskapet innstiller til kommunestyret i alle saker hvor ikke innstillingsmyndigheten er lagt til annet utvalg. Formannskapet skal innstille i saker om handlingsplan, årsbudsjett, kommuneplaner og kommunedelplaner.

2.2 Delegering til ordfører

I medhold av kommunelovens § 6-1 delegeres ordføreren myndighet i følgende saker:

Ordføreren kan innvilge gaver og oppmerksomheter i forbindelse med jubileer og åremålsdager for inntil det beløp som årlig vedtas i handlingsplan.

Midlene til kurs for folkevalgte fordeles mellom hovedutvalg og formannskap. Hovedutvalgene fordeler sine midler, og formannskapet fordeler sine.

Ordføreren representerer Orkland kommune ved generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er oppnevnt spesielle representanter som har fått slik møte- og representasjonsrett. Ordføreren har rett til å bemyndige andre til å delta.

Ordføreren skal ha myndighet til undertegne på kommunens vegne.

2.3 Delegering til kommunedirektøren

2.3.1 Generell delegering

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1, gir kommunestyret kommunedirektøren fullmakt til å ta avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker.

2.3.2 Delegering etter kommuneloven

I medhold av kommunelovens § 13-1, delegerer kommunestyret til kommunedirektøren myndighet til å undertegne på kommunens vegne, jfr. kommunelovens § 5-3.

Kommunedirektøren gis myndighet til å fremme innstilling til vedtak i alle saker som administrasjonen fremmer for politisk behandling.

Kommunedirektøren delegeres anvisningsmyndighet.

2.3.3 Delegering etter særlov

Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10.

Med hjemmel i Straffeloven § 79, 5. ledd får kommunedirektøren myndighet til å begjære påtale i alle saker som gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendommer, (o.s.v.) og forøvrig i de tilfeller der hensynet til en hurtig etterforskning krever rask påtale. (Jfr. del B, § 2 nr. 1).

Med hjemmel i ekteskapsloven § 12 delegeres myndighet til å forestå vigsler til kommunedirektør Ingvill Kvernmo og assisterende rådmenn Svein Henry Berdal og Petter Lindseth.

2.3.4 Kommunale krav

Frafalle kommunal pant for lån eller vike prioritet, når dette ikke fører med seg vesentlig økning i tapsrisiko for kommunen.

Frafalle pant ved tvangssalg eller frivillig salg av eiendom der det ikke oppnås full dekning for kommunens krav.

2.3.5 Representasjon og økonomiske transaksjoner

 • Representere kommunen ved tvangsauksjoner for å ivareta kommunens økonomiske interesser
 • Fordele støtte til politiske partier etter fastsatte regler
 • Godkjenne godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale ombudsmenn
 • Gjennomføre salg av kommunens konsesjonskraft

2.3.6 Alle spørsmål knyttet til den daglige drift av kommunal virksomhet

Spørsmål av prinsipiell karakter omfattes ikke av delegeringen.

2.3.7 Intern delegering

Kommunedirektøren kan delegere sin myndighet til andre innen administrasjonen. Delegeringen kan omfatte hele eller deler av det kommunale ansvarsområdet.

2.4 Delegering til administrasjonsutvalget

2.4.1 Delegering etter kommuneloven

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg i henhold til kommunelovens § 5-11 og består av formannskapets medlemmer + 3 tillitsvalgte. I medhold av kommunelovens § 10 gir formannskapet administrasjonsutvalget myndighet til å treffe avgjørelser innen følgende saksområder:

Administrasjonsutvalg:

 • Foreta oppretting av stillinger, omgjøring og reduksjon av antall stillinger
 • Godkjenne felles regler som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver overfor de ansatte. Dette vil gjelde spørsmål om permisjonsreglement, flexitid, ferieavvikling, personalpolitiske tiltak o.l.
 • Administrasjonsutvalget skal uttale seg om alle saker som angår forholdet mellom kommunen og de ansatte og hvor avgjørelsen skal skje i formannskap eller kommunestyret.

Administrasjonsutvalget avgir innstilling/uttalelse til formannskapet og utvalgene innenfor sitt ansvarsområde i saker hvor formannskapet eller utvalgene har avgjørelsesmyndighet eller disse innstiller til kommunestyret.

Arbeidsgiverutvalg:

Den politisk valgte delen av administrasjonsutvalget (arbeidsgiverutvalget) har myndighet til å behandle alle forhandlingsspørsmål så lenge resultatet av forhandlingene ikke medfører overskridelser av budsjettet.

2.5 Delegering til hovedutvalg for oppvekst

2.5.1 Arbeids- og ansvarsområde

Hovedutvalget skal ha hovedansvar for alle driftsoppgaver i kommunen innen oppvekstsektoren. Hovedutvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men hovedutvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene som hovedsak er knyttet til den kommunale driften.

Dette vil gjelde driftsspørsmål innen blant annet:

 • Skole og barnehage
 • Barne- og familietjenesten
 • Voksenopplæring og flyktningtjeneste

I medhold av kommunelovens § 5-7, delegerer kommunestyret til hovedutvalget myndighet til å treffe avgjørelser innenfor hovedutvalgets arbeids- og ansvarsområde i alle saker som det er adgang til å delegere i henhold til kommunelov og særlov.

Hovedutvalget avgir innstilling til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområde i saker hvor kommunestyret har avgjørelsesmyndighet.

2.6 Delegering til hovedutvalg for helse og mestring

Hovedutvalget skal ha hovedansvar for alle driftsoppgaver i kommunen innen pleie- og omsorgssektoren. Hovedutvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men hovedutvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene som hovedsak er knyttet til den kommunale driften.

Dette vil gjelde driftsspørsmål innen blant annet:

 • Alle institusjoner og hjemmebasert omsorg
 • Psykisk helsearbeid
 • Fysio- og ergoterapitjenesten
 • NAV

I medhold av kommunelovens § 5-7, delegerer kommunestyret til hovedutvalget myndighet til å treffe avgjørelser innenfor hovedutvalgets arbeids- og ansvarsområde i alle saker som det er adgang til å delegere i henhold til kommunelov og særlov.

Hovedutvalget avgir innstilling til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområde i saker hvor kommunestyret har avgjørelsesmyndighet.

2.7 Delegering til hovedutvalg teknikk

2.7.1 Arbeids- og ansvarsområde

Hovedutvalget skal ha hovedansvar for alle utbyggingsoppgaver i kommunen og for driftsoppgaver i kommunen innen den tekniske sektoren. Hovedutvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men hovedutvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene som er knyttet til den kommunale driften.

Dette vil gjelde driftsspørsmål innen:

 • Alle kommunale bygg, veger, vann, avløp, renovasjon, feiing og brannberedskap

I medhold av kommunelovens § 5-7, delegerer kommunestyret til hovedutvalget myndighet til å treffe avgjørelser innenfor hovedutvalgets arbeids- og ansvarsområde i alle saker som det er adgang til å delegere i henhold til kommunelov og særlov

2.7.2 Annen delegering

Myndighet til å anta anbud og å inngå kontrakter for arbeid og leveranser innen hovedutvalgets ansvarsområde, når dette er innenfor vedtatt årsbudsjett og godkjent finansieringsplan.

Myndighet til å gjennomføre kjøp og salg av fast eiendom (herunder feste/bortfeste og leie/opsjonsavtaler)

Myndighet til å forvalte kommunens rettigheter knyttet til Orkla.

Hovedutvalget avgir innstilling til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområde i saker hvor kommunestyret har avgjørelsesmyndighet.

2.8 Delegering til hovedutvalg for forvaltning

2.8.1 Arbeids- og ansvarsområde

Hovedutvalget skal ha hovedansvar for kommunens lovforvaltning. Lovforvaltning som er knyttet til kommunal drift skal likevel ikke omfattes av hovedutvalgets ansvarsområde. Utvalget skal ha ansvar for kommunens arbeid innen miljø- og landbrukssaker og utvalget avgjør selv om det skal opprettes egne arbeidsutvalg for disse fagområdene. Utvalget skal ha myndighet i saker der kommunen gir tillatelser/avslag eller gjennomfører kontroll eller gir pålegg.

Følgende områder vil være sentrale i ansvarsområdet.

 • Plan- og bygningslov
 • Miljø/forurensing
 • Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov
 • Alkohollovgivning
 • Brannlovgiving (forbyggende arbeid etc.)
 • Naturlovgiving – herunder naturmangfoldloven.
 • Vedtak etter matrikkelloven

I medhold av kommunelovens § 5-7, delegerer kommunestyret til hovedutvalget myndighet til å treffe avgjørelser innenfor hovedutvalgets arbeids- og ansvarsområde i alle saker som det er adgang til å delegere i henhold til kommunelov og særlov.

Reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven skal som hovedregel vedtas av kommunestyret. Mindre planer og mindre endringer av planer kan vedtas av hovedutvalget. Klage på reguleringsplan behandles av hovedutvalget og hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagen til fylkesmannen. Hvis hovedutvalget foreslår å endre vedtaket, legges klagen fram for kommunestyret til behandling.

Hovedutvalget avgir innstilling til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområde i saker hvor kommunestyret har avgjørelsesmyndighet.

2.9 Delegering til hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse

Hovedutvalget skal ha hovedansvar for alle driftsoppgaver innen kulturliv og idrett samt driftsoppgaver med hovedsakelig tilknytning til folkehelse. Hovedutvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men hovedutvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene som hovedsak er knyttet til den kommunale driften.

Dette vil gjelde driftsspørsmål innen blant annet:

 • Kulturinstitusjoner
 • Bibliotek
 • Idrettsanlegg

I medhold av kommunelovens § 5-7, delegerer kommunestyret til hovedutvalget myndighet til å treffe avgjørelser innenfor hovedutvalgets arbeids- og ansvarsområde i alle saker som det er adgang til å delegere i henhold til kommunelov og særlov. 11

Hovedutvalget avgir innstilling til kommunestyret innenfor sitt ansvarsområde i saker hvor kommunestyret har avgjørelsesmyndighet.

3. Delegering fra formannskap

3.1 Delegering til kommunedirektøren

3.1.1 Generell delegering

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1, gir formannskapet kommunedirektøren fullmakt til å ta avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker.

3.1.2 Tilsettingsmyndighet

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å omdisponere stillingsressurser innenfor budsjettets ramme for å kunne iverksette politiske vedtak og prioriteringer.

3.1.3 Intern delegering

Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder, kan kommunedirektøren overlate til andre innen sin administrasjon å fatte avgjørelse på sine vegne (intern delegering). Intern delegering fremgår av administrativt delegeringsreglement.

4. Delegering fra hovedutvalg oppvekst

4.1 Delegering til kommunedirektøren

4.1.1 Generell delegering

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1, gir hovedutvalget kommunedirektøren fullmakt til å ta avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker.

4.1.2 Annen delegering

Kommunedirektøren gis myndighet til å anta anbud innenfor hovedutvalgets ansvarsområde i tråd med kommunens anskaffelsesinstruks og innenfor vedtatt årsbudsjett og godkjent finansieringsplan.

4.1.3 Intern delegering

Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder, kan kommunedirektøren overlate til andre innen sin administrasjon å fatte avgjørelse på sine vegne (intern delegering). Intern delegering fremgår av administrativt delegeringsreglement. 12

5. Delegering fra hovedutvalg helse og mestring

5.1 Delegering til kommunedirektøren

5.1.1 Generell delegering

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1, gir hovedutvalget kommunedirektøren fullmakt til å ta avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker.

Klage på administrative enkeltvedtak etter lov om barneverntjenester av 17.07.1992, går til Fylkesmannen uten behandling i hovedutvalget.

5.1.2 Annen delegering

Viderefordeling av startlån og utbedringslån

Kommunedirektøren foretar viderefordeling av startlån og utbedringslån opptatt i Den norske stats Husbank, samt fordeling av utbedringstilskudd gitt av Husbanken. Tildeling skjer i henhold til de statlige retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Alle vedtak sendes til kommunerevisjonen.

Rente- og avdragsvilkår følger det som til enhver tid blir fastsatt av husbanken. Som sikkerhet for lånet kreves at lånetaker gir pant i eiendommen eller leiligheten.

5.1.3 Intern delegering

Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder, kan kommunedirektøren overlate til andre innen sin administrasjon å fatte avgjørelse på sine vegne (intern delegering). Intern delegering fremgår av administrativt delegeringsreglement.

6. Delegering fra hovedutvalg teknikk

6.1 Delegering til kommunedirektøren

6.1.1 Generell delegering

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1, gir hovedutvalget kommunedirektøren fullmakt til å ta avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker.

6.1.2 Annen delegering

6.1.2.1 Anbud

kommunedirektøren gis myndighet til å anta anbud innenfor hovedutvalgets ansvarsområde i tråd med kommunens anskaffelsesstrategi og innenfor vedtatt årsbudsjett og godkjent finansieringsplan.

6.1.2.2 Kommunal eiendom

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1 delegeres kommunedirektøren myndighet til å gjennomføre:

 • Kjøp og salg av fast eiendom for inntil kr.100.000,- for hver enkelt eiendom.
 • Erverve rettigheter (leieavtaler, klausuleringer) i fast eiendom for inntil kr. 50.000,- i engangserstatning eller for inntil kr. 10.000,- i årlig erstatning. Delegert myndighet gjelder for hver enkelt eiendom.
 • Leie ut ubebygd eiendom i henhold til vedtatte retningslinjer eller når årlig leie ikke overstiger kr. 10.000,-.
 • Avgjørelsesmyndighet vedrørende søknader om fri leie eventuelt redusert leie av møterom i svømmehaller, gymnastikksaler, klasserom og andre kommunale lokaler.
 • Leie ut kommunale boliger.
 • Salg og bortfeste av tomter der betingelsene er vedtatt på forhånd.

7. Delegering fra hovedutvalg for forvaltning

7.1 Delegering til kommunedirektøren

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1, gir hovedutvalget kommunedirektøren fullmakt til å ta avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker.

Denne delegeringen vil også omfatte saker i tilknytning til:

 • produksjonstilleggene i landbruket
 • refusjon for avløserutgifter
 • investeringsstøtte
 • skadeerstatningsordninger
 • meldeplikt for planlegging og godkjenning av skogsbilveger
 • forvaltning av skogavgiftsordningen.
 • forslag til årsbudsjett for bruk av rentemidler(skogavgift)

Klage på administrasjonens vedtak i slike forvaltningssaker og hvor fylkesmannen er klageinstans kan sendes til fylkesmannen uten forutgående behandling i hovedutvalget.

7.1.1 Intern delegering

Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder, kan kommunedirektøren overlate til andre innen sin administrasjon å fatte avgjørelse på sine vegne (intern delegering). Intern delegering fremgår av administrativt delegeringsreglement.

8. Delegering fra hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse

8.1 Delegering til kommunedirektøren

8.1.1 Generell delegering

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1, gir hovedutvalget kommunedirektøren fullmakt til å ta avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker. 14
Delegeringsreglement for Orkland kommune vedtatt av kommunestyret 20.11.2019

8.1.2 Annen delegering

kommunedirektøren gis myndighet til å anta anbud innenfor hovedutvalgets ansvarsområde i tråd med kommunens anskaffelsesinstruks og innenfor vedtatt årsbudsjett og godkjent finansieringsplan.

8.1.3 Intern delegering

Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder, kan kommunedirektøren overlate til andre innen sin administrasjon å fatte avgjørelse på sine vegne (intern delegering). Intern delegering fremgår av administrativt delegeringsreglement.

9. Delegering fra administrasjonsutvalget

9.1 Delegering til kommunedirektøren

9.1.1.1 Generell delegering

Med hjemmel i kommunelovens § 13-1, gir administrasjonsutvalget kommunedirektøren fullmakt til å ta avgjørelser i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker.

Stillingsressurser

kommunedirektøren delegeres myndighet til å omdisponere stillingsressurser innenfor budsjettets ramme for å kunne iverksette politiske vedtak og prioriteringer.

9.1.2 Intern delegering

Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder, kan kommunedirektøren overlate til andre innen sin administrasjon å fatte avgjørelse på sine vegne (intern delegering). Intern delegering fremgår av administrativt delegeringsreglement.

10. Kontrollutvalg

10.1 Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 15