Local recommendations

There are no local recommendations due to the covid-19-situation.

The existing national recommendations and rules:

 

Updated last on Thursday 17. June 2021.

Important information related to testing, waiting quarantine, infection quarantine and isolation

When you are tested due to symptoms

The test we employ is called a PCR test. You will receive a result from the test within 1 to 3 days. Until you get the result, you are in quarantine. When you get a negative test result, you are out of the quarantine and may go to work again.

Testing because you are defined as a close contact and placed in infection quarantine

 • The infection control superintendent in the municipality you reside in decides whether you are to go in infection quarantine. They will call and inform you.
 • We want you to take e test on day 3 and day 7 after having been in close contact with an infected person.
 • The day you have been in close contact is designated as day 0. This means that if you were in close contact with anyone on a Tuesday, Wednesday is day 1, and you are advised to take a test on Friday the same week and Tuesday the next week.
 • You may book an appointment for a test in the municipality you reside in. We take a test both on day 3 and day 7. You will receive a result from the test within 1 to 3 days.

Until you get the result from the test on day 7, you are in infection quarantine. When you have received a negative test result, you are out of the quarantine and may go to work again.

Infection quarantine

If you have been in close contact with anyone who later has been diagnosed with Covid 19, you are placed in close contact quarantine/infection quarantine. This means:

 • You must stay at home! You may not go to school, work, day care facility, leisure time activities, shops or visit other people, not receive visitors.
 • You must keep distance to the others you live together with. Use a separate bathroom and sleeping room if possible.
 • If you live together with others, they should prepare all meals so that you, who are in infection quarantine, do not use in the kitchen.

Waiting quarantine

If you live together with someone who is placed in infection quarantine, you are placed in waiting quarantine. This means:

 • You must stay at home, must not go to school, work, day care facility, leisure time activities, shops or visit other people, not receive visitors.
 • When the person who is in infection quarantine has received a negative result from their first test, which is taken on day 3, you may go to work again.

Isolation

If your test is positive for Covid 19, you are placed in isolation. This means:

 • You are not allowed to go out or receive visitors
 • You are not allowed to go to day care facility, school, job, or shop
 • You must stay at home
 • You must keep safe distance to the others you live together with
 • You should have a separate room and a separate bathroom if there are two bathrooms in the place you live. If not, everyone must uphold thorough cleanliness.
 • You should have your meals delivered to the room so that others prepare your food in the kitchen.
 • Keep safe distance, use a face mask and do not touch each other when the food is brought to you.
 • Clean the house/apartment frequently, especially surfaces such as the wash basin, toilet, door handles and kitchen bench.
 • Call you GP if you need medical care. After work hours, call the accident and emergency unit on 116117. It is important to inform that you have been tested positively for Covid 19.

Do you have questions or need help to get an appointment for a test? Call the Corona telephone 900 31 260

The opening hours are all weekdays from 10 a.m. to 2 p.m. We really want to help you!

Ważne informacje na temat poddawania się testom, kwarantanny oczekiwania, kwarantanny chroniącej przed zarażaniem i izolacji

Test w związku z symptomami

Test który przeprowadzamy nazywa się testem PCR. Wyniki testu otrzymuje się po upływie od 1 do 3 dni. W czasie oczekiwania na wyniki testu osoba testowana poddana jest kwarantannie. W chwili otrzymania negatywnego wyniku testu zostaje się zwolnionym z dalszej kwarantanny, wolno wrócić wówczas do pracy.

Test związany z tym że jest się uznanym za osobę - bliski kontakt i w związku z tym jest się objętym kwarantanną chroniącą przez zarażaniem

 • Decyzja o objęciu obowiązkiem kwarantanny chroniącej przed zarażaniem podejmowana jest przez lekarza ordynatora, lub przez lekarza ordynatora gminnego w gminie zamieszkania. Przedstawiciele Służby Zdrowia kontaktują się drogą telefoniczną i przekazują informacje na temat objęcia obowiązkiem kwarantanny.
 • Życzymy sobie żeby osoba która miała bliski kontakt z zarażonym poddała się testom w 3 oraz 7 dniu od chwili bliskiego kontaktu z zarażonym.
 • Dzień w którym doszło do bliskiego kontaktu uznaje się za dzień 0. Oznacza to, że jeśli do kontaktu doszło we wtorek, dniem numer 1 jest środa i że oczekuje się wykonania testu w piątek w tym samym tygodniu, oraz we wtorek w kolejnym tygodniu.
 • Przeprowadzenie testu i termin testu należy zamówić w gminie zamieszkania. Przeprowadzamy testy w dzień numer 3 i w dzień numer 7. Wyniki testu otrzymuje się na przestrzeni 1 - 3 dni.

Do momentu otrzymania wyników testu z dnia numer 7 jest się objętym kwarantanną chroniącą przed zarażaniem. W chwili otrzymania negatywnego wyniku testu z dnia numer 7 jest się zwolnionym z obowiązku kwarantanny chroniącej przed zarażaniem, wolno wrócić wówczas do pracy.

Kwarantanną chroniącą przez zarażaniem

Osoba, która miała bliski kontakt z kimś kto otrzymał z czasem diagnozę potwierdzającą Covida-19, zostaje objęta kwarantanną dla osób będących bliskim kontaktem osoby zarażonej / kwarantannę dla osób zarażonych. Oznacza to że:

 • Należy przebywać na terenie własnego domu! Nie wolno chodzić do szkoły, do pracy, do przedszkola, ani udawać się w miejsca spędzania wolnego czasu poza domem, ani też do sklepu. Nie wolno również chodzić do kogoś z wizytą, ani przyjmować gości.
 • Należy zachowywać odległość w stosunku do innych ludzi mieszkających pod tym samym dachem. O ile istnieje taka możliwość, należy korzystać z osobnej łazienki i sypialni.
 • Jeśli mieszka się razem z innymi osobami, to osoby te powinny przygotowywać posiłki, tak by osoba objęta kwarantanną chroniącą przez zarażaniem nie potrzebowała przebywać w kuchni.

Kwarantanny oczekiwania

Osoba mieszkająca razem z kimś kto został objęty kwarantanną chroniącą przed zarażaniem objęta zostaje kwarantanną oczekiwania. Oznacza to że:

 • Należy przebywać na terenie własnego miejsca zamieszkania, nie wolno chodzić do szkoły, do pracy, do przedszkola, udawać się w miejsca spędzania wolnego czasu znajdujących się poza domem, do sklepu. Nie wolno również chodzić do kogoś z wizytą, ani przyjmować gości.
 • W chwili gdy osoba objęta kwarantanną chroniącą przed zarażaniem otrzymuje negatywny wynik na pierwszy z testów przeprowadzony w dzień numer 3, osoba objęta kwarantanną oczekiwania może powrócić do pracy.

Izolacja

Osoba u której stwierdzono pozytywny wynik na test na Covid-19 zostaje objęta izolacją. Oznacza to że:

 • Nie wolno opuszczać domu i wychodzić do kogokolwiek z wizytą
 • Nie wolno chodzić do przedszkola, szkoły, pracy ani do sklepu
 • Należy przebywać w domu
 • Należy zachowywać odległość w stosunku do innych ludzi mieszkających pod wspólnym dachem.
 • Należy korzystać z odosobnionej łazienki i sypialni, o ile istnienia takiej możliwości. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zachowywać wysoki stopień czystości.
 • Posiłki należy przyjmować  w pomieszczeniu kwarantanny, posiłki mają być przyrządzane przez innych współmieszkańców w kuchni.
 • Należy zachowywać odległość w stosunku do innych, korzystać z maseczek ochronnych oraz unikać kontaktu dotykowego w sytuacji przekazywania posiłków.
 • Dom musi być myty i sprzątany, szczególnie z myślą o płaszczyznach takich jak zlewy, toalety, klamki i uchwyty oraz blaty kuchenne.
 • W razie potrzeby uzyskania pomocy lekarskiej należy kontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Gdyby potrzeba taka, odnosiła się do czasu poza godzinami urzędowania, należy kontaktować się z ostrym dyżurem pod numerem 116117. Jest bardzo ważne by poinformować o tym, że ma się pozytywny wynik testu na Covid-19.

W razie wątpliwości lub potrzeby otrzymania pomocy w związku z zamówieniem testu, prosimy o kontakt pod numerem 900 31 260. Godziny urzędowania w dni powszednie w godzinach 10.00-14.00.

Jesteśmy gotowi do udzielania pomocy!

Dôležitá informácia o teste, čakacej karanténe, infekčnej karanténe a izolácii

Test z dôvodu príznaku ochorenia

Test, ktorý my vykonávame, sa nazýva PCR-test. Výsledok testu je k dispozícii do 1 až 3 dní po teste. V tom čase budete v karanténe. Len čo dostanete negatívny výsledok testu, môžete karanténu ukončiť a nastúpiť do práce.

Testovanie v prípade rizikového kontaktu, kvôli ktorému s ocitnete v infekčnej karanténe

 • Vrchný lekár pre obmedzenie nákazy alebo komunálny lekár vášho miesta bydliska rozhoduje, či sa musíte podrobiť infekčnej karanténe. Toto vám lekár oznámi telefonicky.
 • Žiadame vás, aby ste sa testovali 3. deň a 7. deň po rizikovom kontakte s nakazeným.
 • Deň vášho rizikového kontaktu sa počíta ako deň 0. V prípade, že ste boli v rizikovom kontakte v utorok, bude prvým dňom streda a odporúčame, aby ste sa nechali otestovať v piatok rovnakého týždňa a v utorok nasledujúceho týždňa.
 • Termín testu si objednáte v mieste vášho bydliska. Robíme testy tak 3., ako aj 7. deň. Výsledok vám bude oznámený od 1 do 3 dní.

Čas až do oznámenia výsledku testu 7. dňa budete tráviť v infekčnej karanténe. Hneď ako vám došiel negatívny výsledok testu, môžete karanténu ukončiť a nastúpiť zas do práce.

Infekčná karanténa

Ak ste mali rizikový kontakt s osobou, u ktorej sa neskôr preukáže nákaza s ochorením COVID-19, nastúpite do karantény rizikovej, resp. do karantény na ochranu proti nákaze, a musíte sa držať týchto pravidiel:

 • Zostaňte doma a NEchoďte do školy, do práce, do materskej školy, do obchodu, na aktivity voľného času alebo návštevu.
 • Dodržujte nariadený odstup k osobám, s ktorými žijete v domácnosti. Ak máte možnosť, použite vlastnú kúpeľňu a spálňu.
 • Ak žijete v spoločnej domácnosti s ďalšími osobami, odporúčame, aby vám pripravili jedlo tak, aby sa osoba, ktorá sa ocitne v karanténe, nemusela zdržiavať v kuchyni.

Čakacia karanténa

Ak žijete v domácnosti s osobou, ktorá sa ocitla v čakacej karanténe, musíte vy do čakacej karanténe s týmito pravidlami:

 • Zostaňte doma a NEchoďte do školy, do práce, do materskej školy, do obchodu, na aktivity voľného času alebo návštevu.
 • Ak je výsledok prvého testu, ktorý sa robí 3. deň v čakacej karanténe, negatívny, môžete opäť nastúpiť do práce.

Izolácia

Len čo má váš test na COVID-19 pozitívny výsledok, pôjdete do izolácie. Počas izolácie platia nasledujúce pravidlá:

 • Vychádzky alebo návštevy sú zakázané.
 • Chodiť do materskej školy, do práce alebo do obchodu je zakázané.
 • Zostaňte doma.
 • Dodržujte nariadený odstup k osobám, s ktorými žijete v domácnosti.
 • Mali by ste mať svoju vlastnú miestnosť a vlastnú kúpeľňu, ak máte doma dve kúpeľne. V opačnom prípade je potrebné zachovať mimoriadnu čistotu.
 • Nemali by ste pripravovať jedlo v kuchyni. To by mali robiť iní za vás a doniesť vám ho do izby.
 • Dodržujte odstup, použite rúško a nedotýkajte sa pri odovzdávaní jedla.
 • Udržujte mimoriadnu čistotu, umývajte často povrchy na umývadlách, toalete, kľučkách dverí a pracovnej doske v kuchyni.
 • Zavolajte svojho ošetrujúceho lekára, ak by ste potrebovali lekársku pomoc. Mimo ordinačných hodín zavolajte lekársku pohotovostnú službu na telefónnom čísle 116117. Vždy uveďte, že máte pozitívny test na COVID-19.

Máte ďalšie otázky týkajúce sa COVID-19 alebo chcete objednať test? Zavolajte pohotovostnú linku 900 31 260 vo všedných dňoch od 10.00 hod. do 14.00 hod. Radi vám pomôžeme!

Public information from Orkland municipality and the government regarding the coronavirus (covid-19) situation

Coronavirus test

You can schedule a test for coronavirus either online or by telephone.

If you submit the online form, you do not need to call the hotline. This only causes further delay.

Online form to schedule a test for coronavirus

You must login with BankID/MinID to use the form.

You can use the form to schedule a test for coronavirus for your children.

Information for you who are being tested for the coronavirus

Anyone booking a coronavirus test must read this information from Orkland municipality.

Here you will find information about the response time and quarantine rules.

Coronavirus hotline

Do you have questions about the coronavirus, suspect that you may be infected or want to schedule a test for coronavirus?

Call the Orkland municipality information hotline at 900 31 260

The hotline is open:

 • Monday - Friday at 10 am to 2 pm

Time and place for testing

We will call you to schedule when and where the test will take place.

Here you will find the test station in Orkland:

63,29977°N 9,84500°Ø

Out-of-hours medical service

Orkland municipality offers an out-of-hours medical service (legevakt) for immediate medical assistance 24 hours a day. Call the 6-digit number 116 117 to connect to the local out-of-hours medical centre. In an emergency, call 113.

More information

For more information, please see the coronavirus information pages from:

Important information related to testing, waiting quarantine, infection quarantine and isolation

When you are tested due to symptoms

The test we employ is called a PCR test. You will receive a result from the test within 1 to 3 days. Until you get the result, you are in quarantine. When you get a negative test result, you are out of the quarantine and may go to work again.

Testing because you are defined as a close contact and placed in infection quarantine

The infection control superintendent in the municipality you reside in decides whether you are to go in infection quarantine. They will call and inform you.
We want you to take e test on day 3 and day 7 after having been in close contact with an infected person.
The day you have been in close contact is designated as day 0. This means that if you were in close contact with anyone on a Tuesday, Wednesday is day 1, and you are advised to take a test on Friday the same week and Tuesday the next week.
You may book an appointment for a test in the municipality you reside in.  We take a test both on day 3 and day 7. You will receive a result from the test within 1 to 3 days.

Until you get the result from the test on day 7, you are in infection quarantine. When you have received a negative test result, you are out of the quarantine and may go to work again.

Infection quarantine

If you have been in close contact with anyone who later has been diagnosed with Covid 19, you are placed in close contact quarantine/infection quarantine. This means:

 • You must stay at home! You may not go to school, work, day care facility, leisure time activities, shops or visit other people, not receive visitors. 
 • You must keep distance to the others you live together with. Use a separate bathroom and sleeping room if possible.
 • If you live together with others, they should prepare all meals so that you, who are in infection quarantine, do not use in the kitchen.

Waiting quarantine

If you live together with someone who is placed in infection quarantine, you are placed in waiting quarantine. This means:

 • You must stay at home, must not go to school, work, day care facility, leisure time activities, shops or visit other people, not receive visitors.
 • When the person who is in infection quarantine has received a negative result from their first test, which is taken on day 3, you may go to work again.

Isolation

If your test is positive for Covid 19, you are placed in isolation. This means:

 • You are not allowed to go out or receive visitors
 • You are not allowed to go to day care facility, school, job, or shop
 • You must stay at home
 • You must keep safe distance to the others you live together with
 • You should have a separate room and a separate bathroom if there are two bathrooms in the place you live.  If not, everyone must uphold thorough cleanliness.
 • You should have your meals delivered to the room so that others prepare your food in the kitchen.
 • Keep safe distance, use a face mask and do not touch each other when the food is brought to you.
 • Clean the house/apartment frequently, especially surfaces such as the wash basin, toilet, door handles and kitchen bench.
 • Call you GP if you need medical care.  After work hours, call the accident and emergency unit on 116117. It is important to inform that you have been tested positively for Covid 19.

Do you have questions or need help to get an appointment for a test? Call the Corona telephone 900 31 260 

The opening hours are all weekdays from 10 a.m. to 2 p.m. We really want to help you!