I dag klokken 10:00 fikk kommunepolitikerne presentert rådmannens notat for budsjett for neste år og handlingsplan for perioden 2021 til 2024. 

Den største utfordringen Orkland kommune står ovenfor er endringene i demografi og forventet befolkningsutvikling. Færre barn og flere eldre er en trend som gjelder hele Norge i årene som kommer. Det spesielle for Orkland er imidlertid at dette utviklingstrekket treffer tidligere enn det gjør for landet generelt sett. Dette påvirker budsjettet allerede for 2021. Endringene i befolkningssammensetning og befolkningsvekst påvirker direkte inntektene fra staten. Dette er en utvikling som ikke har sammenheng med kommunesammenslåingen.

 - Budsjettet viser at vi får til mye og at vi ivaretar føringene fra intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen. Orkland kommune er mer robust enn hva de tidligere kommunene var hver for seg. Det ville vært vanskelig for hver enkelt av de tidligere kommunene å møte de utfordringene vi nå står overfor, sier rådmann Ingvill Kvernmo.

Her kan du kan lese hele rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan:

Bakgrunnsmateriale

Budsjett og handlingsplan bygger på to viktige dokument. Det første er kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032, som ble vedtatt av kommunestyret 28. oktober. Det er den strategiske overbygningen og den «røde tråden» for helhetlig planlegging og utvikling av Orkland som samfunn og kommunen som organisasjon.

I tillegg ble kommunepolitikerne presentert for rådmannens utfordringsdokument 1. oktober.  Dokumentet er kunnskapsgrunnlaget for budsjettprosessen, hvor administrasjonen gir oversikt og kunnskap til kommunestyret om de viktigste utviklingstrekkene i kommunen og utfordringene vi sammen står overfor. Det kan du lese her:

Leser du utfordringsdokumentet og kommuneplanens samfunnsdel får du god innsikt i de prioriteringer og forslag som presenteres i rådmannens notat. 

Se presentasjonen

Du kan også se dagens presentasjon i opptak på KommuneTV.