Målsetting for beredskapsarbeidet i Orkland kommune:

Orkland kommune skal være et trygt og sikkert område for alle som bor, oppholder seg, har sitt virke, eller har eiendom i kommunen

Definisjoner

Krise defineres som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredsstillende.
Kriseplan defineres som: "Forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid".

Følgende prinsipper legges til grunn

 • En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå
 • Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen
 • Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en krise
 • Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering
 

Psykososialt kriseteam

Psykososial oppfølging fra kommunens hjelpeapparat ved kriser, ulykker og katastrofer.

Eksempler på kriser:

 • Naturkatastrofer som ras, flom og store branner
 • Dødsulykker
 • Drap
 • Selvdrap
 • Uventet barnedød
 • Personer og grupper av personer som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å bli truet på livet
 • Situasjoner med savnede personer

Krisestab/kriseledelse

Ved større hendelser kalles kommunens overordnede ledelse inn og overtar koordineringen av krisearbeidet, såkalt kriseledelse. Orkland kommunes kriseledelse består av politisk og administrativ ledelse. I praksis vil det si ordføreren og rådmann med sine ledere, i tillegg til andre nødvendige ressurspersoner. 

 • Behov for overordnet koordinering av den kommunale innsatsen og samordning av  informasjonsarbeidet
 • Gjerne hendelser som varer over en viss tid og med uklar utvikling
 • Risiko for liv og helse og/eller vesentlige verdier
 • Kommunen bistår ut fra behov og bestilling
 • Kan omdisponere kommunalt ansatte ut fra behov

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Orkland kommune utarbeider flere ulike ROS-analyser. En er overordnet, såkalt helhetlig ROS. I tillegg lages det ulike fagspesifikke analyser tilknyttet enkelte fag eller arbeidsoppgaver. Kommunenes helhetlige ROS utarbeides ut fra krav i lov og forskrift. Orkland vil ha sin analyse ferdig i mai 2020.  Analysen legges deretter fram for politisk behandling.

Med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse menes en systematisk gjennomgang av kommunens geografiske område og virksomhet med sikte på å kartlegge risiko og sårbarhet. 18 ulike scenarier analyseres innenfor temaene storulykker, tilsikta hendelser og naturhendelser. Mange ulike ulike aktører, både interne og eksterne, er med i arbeidet.

Analysen skal minimum omfatte:

 • Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen
 • Risiko og sårbarhet utenfor kommunene som kan ha betydning
 • Hvordan ulike faktorer påvirker hverandre
 • Utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
 • Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet under uønskede hendelser og evnen til å oppta virksomheten igjen etter at hendelsen har inntruffet
 • Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Analysen skal:

 • Gi en oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommune
 • Gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen
 • Fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer
 • Gi kunnskap om tiltak som er vesentlig for kommunens evne til å håndtere påkjenninger
 • Gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 • Gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og fylkes-ROS 

Varslingsliste beredskap

Orkland kommune - varslingsliste beredskap

Gjelder fra 12.01.2021

Nødnummer

Brann 110
Politi 112
Helse 113

 

Ordfører

Oddbjørn Bang
Telefon 958 50 006
Send e-post

Varaordfører

Are Hilstad
Telefon 993 39 608
Send e-post

Rådmann

Ingvill Kvernmo
Telefon 412 32 433
Send e-post

Assisterende rådmann og kommunalsjef

Petter Lindseth
Telefon 951 72 662
Send e-post

Assisterende rådmann og økonomisjef

Svein Henry Berdal
Telefon 928 44 462
Send e-post

Kommunalsjef helse og mestring

Kristin G. Wangen
Telefon 934 92 315
Send e-post

Kommunalsjef oppvekst

Solveig Melby
Telefon 986 29 813
Send e-post

Personalsjef

Stein Arne Jakobsen
Telefon 926 37 958
Send e-post

Leder kommunikasjon og digitalisering

Eivind Sperre Austnes
Telefon 918 82 577
Send e-post

Kommuneoverlege

Jimmy Wikell
Telefon 458 34 798
Send e-post

Smittevernoverlege

Peter Melien Trojanowski
Telefon 930 57 662
Send e-post

Beredskapsleder

Arnt Tronvoll
Telefon 975 86 745
Send e-post

Brannsjef

Leif Harald Bremnes
Telefon 928 44 458 
Send e-post

 

Øvrig kontaktinformasjon

Psykososialt kriseteam

Telefon 906 33 376

Overordnet brannvakt

Vakthavende brannsjef
Telefon 928 44 455

Teknisk vakt

Telefon 72 46 73 73 / 951 10 100

Beredskaps-epost

Send e-post

Servicekontor/postmottak

Telefon 72 46 73 00
Send e-post

Nødnett (brukes kun ved beredskap)

Beredskap ISSI nr. 8191010
Ring via sentral 87800000

Satelittelefon beredskap (brukes kun ved beredskap)

+881631402103

Varsling av befolkningen

Ved større hendelser kan det være aktuelt å varsle hele, eller deler av befolkningen. Ved slike varslinger benytter Orkland kommune sine normale kommunikasjonskanaler. Det innebærer kommunens nett- og facebooksider. I tillegg kan SMS-varsling benyttes ved behov, som ved driftsproblemer knyttet til vannforsyning, veiarbeid og andre hendelser knyttet til kommunens tjenester.

Ønsker du å lese mer om hvordan SMS-varsling foregår? Det kan du gjøre her:

Er du usikker på om du mottar SMS-meldinger fra oss? 

Råd om egenberedskap

Det kan være smart å tenke gjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forberede deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har en egen nettside hvor du kan lese mer om hva du kan gjøre selv.

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkninga som følge av krigshandlinger. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret som har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. I Orkland kommune er det tilfluktsrom på mange ulike steder. Det er registrert i alt 5 625 plasser i tilfluktsrom, fordelt på 55 forskjellige lokaliteter. De aller fleste befinner seg i private bygninger, men også noen i kommunale bygg.  Tallene er ajourført per februar 2020.

Du kan lese mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets nettsider.