Kommunestyret vedtok i møte 24.6.2020 Reguleringsplan for Midt-Norge travbane, sak nr 15/20

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vedtatt plankart i målestokk 1:2500, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut i kommunens planregister:

Frist for å klage på vedtaket er satt til 31.7.2020