Kommunestyret vedtok i møte den 24.6.2020 sak 40/20 reguleringsendring for Langvatnet – Svartsætra og eiendommene gnr. 450/1, 450/3 og 505/1.

Formålet med endring av reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av adkomstveger til eksisterende 26 hytter og 34 ubebygde, regulerte hyttetomter i planområdet. Planområdet ligger vel 10 km øst for Meldal sentrum, ca. 1,5 km fra kommunegrensa mot Melhus og har en utstrekning på ca. 2000 dekar.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i planregisteret Orkland kommune:

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i avisa Sør-Trøndelag 4.7.2020.  

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 3.8.2020 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen)

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig sammen med saksdokumentene på vår internettside.

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.