I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til endring av reguleringsplan for Langvatnet-Svartsætra ut på høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg forvaltning den 12.2.2020, sak 22/20.

Planområdet har en utstrekning på ca 2000 daa, og omfatter 26 bebygde fritidseiendommer og 34 regulerte, ubebygde tomter. Hensikten med endringen av reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av adkomstveger til fritidsboliger i planområdet.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Orkland kommune innen 1.4.2020.

Dokumenter