I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Midt-Norge Travbane ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg forvaltning 15.1.2020, sak 4/20.

Planområdet omfatter Orkdal Tråvpark med omkringliggende eiendommer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av regionalt travanlegg.  Planlagte reguleringsformål er bebyggelse og anlegg – idrettsanlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og bruk og vern av sjø og vassdrag.

Plankartet med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Orkland rådhus og Best Fannrem.

Last ned dokumenter:

Vedlegg:

Eventuelle merknader:

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@orkland.kommune.no eller Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger  innen 7.3.2020.

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

travbane_thumb.png