Hovedutvalg Forvaltning i tidligere Orkdal kommune vedtok i sak 80/19 den 21.11.2019 å sende ut forslag til reguleringsplan for nye Liavoll barnehage på høring og offentlig ettersyn. Planen legger til rette for oppføring av ny barnehage på eiendommen 31/11, og omfatter også tilgrensende vegsystem/gangveg. Planforslaget er utarbeidet av 3de Arkitektur og Design AS, på vegne av tiltakshaver NLM-barnehagene AS.

Høringsuttalelser og merknader sendes skriftlig til Orkland kommune:

innen 7.2.2020