Hovedutvalg Forvaltning i tidligere Orkdal kommune vedtok i sak 81/19 den 21.11.2019 å sende ut forslag til reguleringsplan for Njardarplass på høring og offentlig ettersyn.

Planen legger til rette for oppføring av bolig på eiendommen gnr. 4 bnr. 40, og omfatter også tilgrensende vegsystem/gangveg. Planforslaget er utarbeidet av On Arkitekter og Ingeniører AS, på vegne av tiltakshaver Bosystem AS.

Høringsuttalelser og merknader sendes skriftlig til Orkland kommune:

innen 1.2.2020