I 2011 overtok kommunene rustjenesten fra NAV. Vi inkluderte da tjenester til mennesker med rusavhengighet i de eksisterende tjenstene vi hadde i avdelingen. Etter hvert har vi bygget ut tilbudene til denne gruppa. Vi har en filosofi eller en holdning som ligger til grunn for arbeidet vårt som handler om å fremme muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller rusavhengighet.

Mennesker som har slitt med rusavhengighet kan ha nytte av støtte og hjelp på ulike måter. Noen er inne i en behandlingsprosess, noen i en rehabiliteringsprosess, andre er pårørende. Mange har behov for hjelp til koordinering av tjenester og samarbeid på kryss og tvers i hjelpeapparatet. Vi tilbyr støttende og motiverende samtaler, og samarbeider med både legekontor, spesialisthelsetjeneste, NAV o.l. for å bidra til at den hjelpen du mottar blir mest mulig helhetlig.

Vi samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten i forhold til mennesker som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå.

Vi har også etablert et godt samarbeid med N.K.S. Veiledningssenteret for pårørende. Dette er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige. Veilederne har taushetsplikt, og din historie blir ikke nedtegnet og oppbevart. De er tilgjengelige i lokalene til Familiesenteret sentralt på Orkanger (på torget bak Bunnpris). Ta kontakt for avvtale på telefon 74 83 38 69 / 451 42 144